காணொளி

சிலாங்கூரில் உள்ள இந்து ஆலயங்களுக்கு 810,000 ரிங்கிட் வழங்கப்பட்டது