காணொளி

வணிகத்தை விரிவுப்படுத்த விரும்பும் இந்தியர்களுக்கு 'ஸ்பூமி' கைகொடுக்கும்