காணொளி

தன்னலமற்ற தாதியர்களை நினைவுகூரும் அனைத்துலக தாதியர் தினம்