காணொளி

6 ஆண்டுகளில் உலகின் 3 உயர்ந்த சிகரங்களைத் தொட்ட மூத்த மலையேறி இளங்கோவன்