காணொளி

95% இணைய பாதுகாப்பு பிரச்சினைகளுக்கு மனிதத் தவறுகளே காரணம்