காணொளி

மஞ்சோங் மாவட்ட தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கிடையிலான காற்பந்து போட்டி; பெங்கலான் பாரு தமிழ்ப்பள்ளி வாகை