காணொளி

ஈப்போவில் வரலாற்றுப்பூர்வ புத்தர் ஆலயத்தில் விசாக தினக் கொண்டாட்டம்